Yobe State University (YSU) Registration Guidelines for 2020/2021 Fresh & Returning Students

Yobe State University (YSU) Registration Guidelines for 2020/2021 Fresh & Returning Students

Yobe State University (YSU) registration guidelines for the 2020/2021 academic session fresh and stale undergraduate students.

Yobe State University (YSU) Registration Guidelines

This is to inform both new and returning students of the Yobe State University (YSU) that the management of the institution has released the registration guidelines for the 2020/2021 academic session.

SEE ALSO: YSU Academic Calendar and YSU School Fees.

Yobe State University (YSU) Registration Guidelines

Guidelines for YSU New Students Registration

Guidelines for YSU Returning Students Registration