JAMB Recommended Books for Igbo


Joint Admissions & Matriculation Board, JAMB recommended textbooks for Igbo.

JAMB recommended textbooks for Igbo

Recommended Links:

 • Agụ-Ọfọdile, C. (2007). Nkụzi Asụsụ Igbo N’ụzọ Dị Mfe Maka Ndị Sinịọ Sekọndịrị Nke Atọ. Ibadan: Austin Modest Publishers.
 • Ụba – Mgbemena, (2006): Ntọala Usoroasụsụ Igbo. Ibadan: Gold Press Ltd.
 • Ofili, N., Anozie C. C. and Chukwu, A. O. (2012): Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II. Enugu: Computer Edge Publishers.
 • Ezikeojiaku, A., Okebalama, C. N., Onweluzo, C. N. and Ekwe B. U. (1991). Ule Igbo Maka Sinịọ Sekọndịrị. Ibadan: University Press Plc.
 • Anọzie, C. C. (2003). Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo Enugu: Computer Edge Publishers.
 • Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999). Fonọlọji na Grama Igbo. Ibadan: University Press Plc.
 • Emenanjọ, N., Dike, O. N., Agomo S. N. and Ezeuko , R. O. (1999). Exam Focus Maka WASSCE Na UTME. Ibadan: University Press Plc.
 • Ọfọmata, E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig.) Ltd.
 • Nzeakọ, J. U. T. (1972). Omenala Ndị Igbo. Ibadan: Longman (Nig.)
 • Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997) Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị. Onitsha: Houston Publishers Ltd.
 • Osuagwu, I. N. (1979). Ndị Igbo na Omenala Ha. Nigeria: Macmillan.
 • Ubesie, T. U. (1978). Ọdịnala Ndị Igbo. Ibadan: Oxford University
 • Umeh, I. O. A., Onyekaonwu, G. O., Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992). Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul. Ibadan: Evans.

Ace Your Exams: Join Our Online Classes For JAMB, WAEC, NECO & NABTEB Candidates