JAMB Recommended Books for Igbo

Joint Admissions & Matriculation Board, JAMB recommended textbooks for Igbo.

JAMB recommended textbooks for IgboRecommended Links:

JAMB Recommended Books for Igbo

 • Agụ-Ọfọdile, C. (2007). Nkụzi Asụsụ Igbo N’ụzọ Dị Mfe Maka Ndị Sinịọ Sekọndịrị Nke Atọ. Ibadan: Austin Modest Publishers.
 • Ụba – Mgbemena, (2006): Ntọala Usoroasụsụ Igbo. Ibadan: Gold Press Ltd.
 • Ofili, N., Anozie C. C. and Chukwu, A. O. (2012): Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II. Enugu: Computer Edge Publishers.
 • Ezikeojiaku, A., Okebalama, C. N., Onweluzo, C. N. and Ekwe B. U. (1991). Ule Igbo Maka Sinịọ Sekọndịrị. Ibadan: University Press Plc.
 • Anọzie, C. C. (2003). Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo Enugu: Computer Edge Publishers.
 • Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999). Fonọlọji na Grama Igbo. Ibadan: University Press Plc.
 • Emenanjọ, N., Dike, O. N., Agomo S. N. and Ezeuko , R. O. (1999). Exam Focus Maka WASSCE Na UTME. Ibadan: University Press Plc.
 • Ọfọmata, E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig.) Ltd.
 • Nzeakọ, J. U. T. (1972). Omenala Ndị Igbo. Ibadan: Longman (Nig.)
 • Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997) Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị. Onitsha: Houston Publishers Ltd.
 • Osuagwu, I. N. (1979). Ndị Igbo na Omenala Ha. Nigeria: Macmillan.
 • Ubesie, T. U. (1978). Ọdịnala Ndị Igbo. Ibadan: Oxford University
 • Umeh, I. O. A., Onyekaonwu, G. O., Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992). Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul. Ibadan: Evans.

Share This Post: If you think this post can be helpful to somebody else, please share it using the buttons below!


Follow Us

More Posts From ››

Olusegun

Meet The Author

Olusegun Fapohunda is the founder and editor of MySchoolGist. He loves to share education news from various sources to keep readers informed.
You can connect with him on Twitter.
Leave a Comment